Waarheid
Waarheid

Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders.

Filippenzen 2:10-11

Uw woord is de waarheid.

Johannes 17:17

Statenvertaling

dat Mij alle knie zal gebogen worden, alle tong Mij zal zweren.

Jesaja 45:23c

In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.

Johannes 1:1

Wie is toch Deze, dat ook de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?

Markus 4:41b

Emmanuël; hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons.

Mattheüs 1:23b

want indien gij niet gelooft, dat Ik Die ben, gij zult in uw zonden sterven.

Johannes 8:24b

Dewelke is God boven allen te prijzen in der eeuwigheid. Amen.

Romeinen 9:5b

en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;

Jesaja 9:5b

Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste.

Openbaring 22:13

En Thomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Heere en mijn God!

Johannes 20:28

God is geopenbaard in het vlees

1 Timotheüs 3:16b

Maar wanneer de goedertierenheid van God, onzen Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is,

Titus 3:4

maar ook zeide, dat God Zijn eigen Vader was, Zichzelven Gode evengelijk makende.

Johannes 5:18b

maar over [gods] lastering, en omdat Gij, een Mens zijnde, Uzelven God maakt.

Johannes 10:33b

Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem [zij] de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

Romeinen 11:36

Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven allen naam is;

Filippenzen 2:9

Den alleen wijzen God, onzen Zaligmaker

Judas :25

onzen God en Zaligmaker, Jezus Christus

2 Petrus 1:1c

Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en onzen Zaligmaker Jezus Christus;

Titus 2:13

Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israel, en Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid.

Micha 5:1b

Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene aller kreaturen.Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen;

Kolossenzen 5:15+16

en wij zijn in den Waarachtige, [namelijk] in Zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God, en het eeuwige Leven.

1Johannes 5:20

En de zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder den hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden.

Handelingen 4:12

en wij zijn in den Waarachtige, [namelijk] in Zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God, en het eeuwige Leven.

1Johannes 5:20

Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk;

Kolossenzen 2:9

Gij Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, en de eer, en de kracht; want Gij hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil zijn zij, en zijn zij geschapen.

Openbaring 4:11

Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.

Johannes 1:3

En niemand is opgevaren in den hemel, dan Die uit den hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen, Die in den hemel is.

Johannes 3:13