“Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld”

Mattheüs 28:20

“waar Ik ben, kunt gij niet komen”

Johannes 7:34

“de Zoon des mensen, Die in den hemel is.”

Johannes 3:13

Jezus Christus is alomtegenwoordig