en niemand kent den Zoon dan de Vader

Mattheüs 11:27

“den onnaspeurlijken rijkdom van Christus”

Efeziërs 3:8

“de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat”

Efeziërs 3:19

Jezus Christus is ondoorgrondelijk.