“dat ook de winden en de zee Hem gehoorzaam zijn!”

Mattheüs 8:27

“Lazarus, kom uit! En de gestorvene kwam uit”

Johannes 11:43-44

“bestrafte Hij de koorts, en de koorts verliet haar”

Lukas 4:39

“Breekt dezen tempel, en in drie dagen zal Ik denzelven oprichten.”

Johannes 2:19

“Die ons vernederd lichaam veranderen zal”

Filippenzen 3:21

“Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige.”

Openbaring 1:8. en 22:12-13

Jezus Christus is almachtig.